Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megrongálta és kitolta az úttestre az autót – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­ron­gált gép­ko­csit kitol­ta az úttestre. 

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2022. decem­ber 30-án, egy tata­bá­nyai par­ko­ló­ban egy sze­mély­gép­ko­csit meg­ron­gált. A férfi a motor­ház tete­jét meg­haj­lí­tot­ta, a motor­tér­ben a kábe­le­ket kitép­te, a bal első ajtót meg­pró­bál­ta letör­ni, annak külső részét betör­te, továb­bá az utas­tér­ben több alkat­részt letört. Az elkö­ve­tő 293.500 forint kárt okozott

A férfi az utas­tér­ből a gép­jár­mű for­gal­mi enge­dé­lyét és a sér­tett sze­mé­lyes tár­gya­it kidob­ta, így a for­gal­mi enge­dély egy tócsá­ban elázott, olvas­ha­tat­lan­ná vált.

Ezután a vád­lott a sze­mély­gép­ko­csit kitol­ta az úttest köze­pé­re, ezért aka­dályt léte­sí­tett, így veszé­lyez­tet­te az úttes­ten köz­le­ke­dők éle­tét, testi épségét.

Az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­te, ron­gá­lás vét­sé­ge és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat, és a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.