Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megrongálták a Margit hidat, vádemelés gyorsított eljárásban

A vád­lot­tak meg­ron­gál­ták a Mar­git hidat díszí­tő, Szent Koro­nát ábrá­zo­ló szob­ro­kat. A kerü­le­ti ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­za vádiratában.

A vád sze­rint a két 19 éves férfi 2018. szep­tem­ber 7-én a haj­na­li órák­ban, erő­sen ittas álla­pot­ban haladt a műem­lék­nek minő­sü­lő Mar­git híd déli jár­dá­ján, Pest­ről Buda felé. Egyi­kük több­ször fel­má­szott a híd kerí­té­sé­re, és a hidat díszí­tő kőko­ro­nák közül nyolc darab­ról letör­te a kőke­resz­tet. Társa ezalatt figyel­te a kör­nyé­ket, hogy a ron­gá­lás zavar­ta­la­nul meg­va­ló­sul­has­son. A vád­lot­tak hat keresz­tet a Duná­ba dob­tak, ket­tőt maguk­kal vit­tek. A ron­gá­lás a híd­ban több száz­ezer forin­tos kárt okozott.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen műem­lék­re elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­ként indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést a ter­hel­tek­kel szemben.

A bíró­ság egy hóna­pon belül dönt a bün­te­tő­vég­zés meghozataláról.