Főoldal » Archív » Megszaporodtak a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával való visszaélések Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­sé­gen 2019 júni­u­sá­ban kilenc bün­te­tő­el­já­rás indult közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt, amely ügyek­ben a ter­hel­tek moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mé­lyek részé­re kiál­lí­tott par­ko­lá­si iga­zol­vá­nyo­kat hasz­nál­tak fel jogo­su­lat­la­nul.

A Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foko­zot­tan ellen­őriz­te a kapos­vá­ri bevá­sár­ló köz­pon­tok­nál a moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mé­lyek részé­re fenn­tar­tott par­ko­ló­he­lye­ket és szá­mos vissza­élést ész­lelt.

Mivel az iga­zol­ta­tá­sok­nál nem vol­tak jelen a spe­ci­á­lis par­ko­ló­hely hasz­ná­la­tá­ra jogo­sult sze­mé­lyek, így az iga­zol­vá­nyok szél­vé­dő­höz tör­té­nő kité­te­lé­vel az elkö­ve­tők más nevé­re szóló való­di köz­ok­ira­tot hasz­nál­tak fel, ami bűn­cse­lek­mény és a tör­vény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

Az ese­tek mind­egyi­ké­ben a par­ko­lá­si iga­zol­ványt a járá­si hiva­tal a ter­hel­tek moz­gás­kor­lá­to­zott hoz­zá­tar­to­zói – gyer­me­ke, házas­tár­sa, anyó­sa – részé­re állí­tot­ta ki.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben több eset­ben meg­ro­vás intéz­ke­dést foga­na­to­sí­tott, míg volt, akit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott, aki­vel szem­ben a bíró­ság pró­bá­ra bocsá­tást alkal­ma­zott.