Főoldal » Hírek » Megszegte a bűnügyi felügyelet, újra a letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it soro­za­to­san meg­szeg­te, és újabb bün­te­tő­el­já­rás is indult ellene.

A fér­fit egy vele szem­ben foly­ta­tott koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás során letar­tóz­tat­ta a bíró­ság, ame­lyet később bűn­ügyi fel­ügye­let­re enyhítettek.

Az elkö­ve­tő azon­ban a sza­bá­lyo­kat soro­za­to­san meg­szeg­te, enge­dély nél­kül több­ször eltá­vo­zott a kije­lölt tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről, ezért írás­ban figyelmeztették.

A férfi 2020. júli­us 18-án a rác­ke­vei Duna-ágon, moto­ros kis­ha­jó­val a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről önké­nye­sen a Bács-Kiskun megyei tassi főcsa­tor­ná­hoz távo­zott. Onnan haza­tér­ve a rend­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben, amely­nek során azt is meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a kis­ha­jót itta­san vezet­te. Emi­att újabb bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak ellene.

A férfi nem tar­tot­ta be a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it, továb­bá ellen újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, ezért a Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek meg­szün­te­té­sé­re, és letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.