Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megszerezte a barátja telefonját, majd 19 millió forintot utalt magának – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nyes vád­eme­lé­se foly­tán a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 1 év 10 hónap - 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­re és 260.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te a 24 éves férfit. 

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2022. augusz­tus 23-án, este, zene­hall­ga­tás címén kérte el a sér­tett mobil­te­le­fon­ját. A férfi az éjjel ello­pott tele­fon­ról – az annak záro­lá­sát fel­ol­dó jel­kód és az azzal azo­nos net­ban­ki belé­pő­kód isme­re­té­ben - 19 mil­lió forin­tot utalt át a saját szám­lá­já­ra. Az elkö­ve­tő az átutalt összeg­ből 500.000 forin­tért vásá­rolt az inter­ne­ten, illet­ve kész­pénzt vett fel ATM auto­ma­tá­ból. A fenn­ma­ra­dó össze­get az újbu­dai rend­őrök a szám­lá­ján még idő­ben lefog­lal­ták, így a kár nagy része megtérült.

A bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­ta még nem emel­ke­dett jogerőre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vide­ó­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó, a vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/baratja-netbankjaval-szerzett-meg-19-millio-forintot-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/