Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megszűnt a futballcsapat, ezért megverte a polgármestert

Meg­kér­dez­te a pol­gár­mes­ter­től, hogy miért nem kapott pénzt a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­tól a helyi lab­da­rú­gó csa­pat. Anya­gi gon­dok miatt ekko­ra már meg­szűnt a köz­ség sport­klub­ja, mely­nek az önkor­mány­zat 2010-ben több mil­lió forint érték­ben vásá­rolt sport­fel­sze­re­lést. Mivel a vád­lott­nak nem tet­szett a kér­dé­sek­re kapott válasz, ezért a falu első embe­rét 8-10 alka­lom­mal ököl­lel fejen ütöt­te. A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­so­kat és agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett, és csu­pán a vélet­le­nen múlt, hogy nem lett súlyo­sabb sérülése.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miat­ti vádemelésről