Főoldal » Hírek » Megszúrta a vak édesanyja segítségére kelő férfit - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2020. decem­ber 14-én, egy Fejér megyei köz­ség­ben, meg­szúr­ta a vak édes­any­ja segít­sé­gé­re siető fér­fit.

A gya­nú­sí­tott este ott­ho­nuk­ban szó­vál­tás­ba került a mind­két sze­mé­re vak édes­any­já­val, amely­nek során egy meg­gyúj­tott ciga­ret­tát helye­zett a sér­tett szá­já­ba az égő végé­vel befe­lé for­dít­va. Ami­kor a sér­tett a lakó­ház­ban tar­tóz­ko­dó továb­bi sze­mé­lyek­től segít­sé­get kért, a férfi a sér­tett védel­mé­re kelő fér­fit egy éllel és heggyel bíró, eddig be nem azo­no­sí­tott esz­köz­zel ötször meg­szúr­ta. A sér­tet­tet a szú­rá­sok az arcán, a gyo­mor­tá­jé­kán, vala­mint a tör­zsén érték.

A sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma jelen­leg nem meg­ítél­he­tő, azon­ban a szú­rás az elkö­ve­tés mód­já­ra, a hasz­nált esz­köz­re, vala­mint a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az anyá­val és a vele együtt élő továb­bi sze­mé­lyek­kel szem­be­ni soro­za­tos erő­sza­kos jel­le­gű fel­lé­pé­sek­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.