Főoldal » Archív » Megtartották a talált telefont – vádemelés az apával és a fiával szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az apá­val és a 17 éves fiá­val szemben.

A sér­tett 2017. augusz­tus 4-én, a kora reg­ge­li órák­ban az egyik tata­bá­nyai lakó­te­le­pen elve­szí­tet­te a 71.450 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját. Az apa nem sok­kal később kutya­sé­tál­ta­tás köz­ben a föl­dön meg­ta­lál­ta a készü­lé­ket, amit haza­vitt. A férfi a tele­font a lakás­ban meg­mu­tat­ta a fiá­nak, aki­nek elmond­ta, hogy azt talál­ta. Az apa a mobil­te­le­font nyolc napon belül nem adta át a tulaj­do­no­sá­nak, illet­ve nem adta le az arra ille­té­kes szerv­nek, azzal saját­ja­ként ren­del­ke­zett akként, hogy azt hasz­ná­lat­ra átad­ta a gyerekének.

A fia­tal­ko­rú tudta, hogy a készü­lék bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik, ennek elle­né­re a SIM kár­tyát kicse­rél­te és a mobil­te­le­font hete­ken keresz­tül használta.

A nyo­mo­zó ható­ság ház­ku­ta­tás során a tele­font lefog­lal­ta és a tulaj­do­nos­nak visszaadta.

Az apa azzal a maga­tar­tá­sá­val, hogy az álta­la talált, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó mobil­te­le­font ennek a tény­nek a köz­lé­sé­vel átad­ta a fiá­nak, nem muta­tott helyes erköl­csi pél­dát, és a gyer­me­ké­nek az erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­gé­vel, míg a fiút orgaz­da­ság vét­sé­gé­vel vádolja.