Főoldal » Hírek » Megütött egy betegirányítót - pénzbüntetést kapott - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- videóval

Egy 64 éves nő egy buda­pes­ti ren­de­lő­in­té­zet­ben arcon ütött és meg­lö­kött egy beteg­irá­nyí­tót, miu­tán a dol­go­zó közöl­te vele, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet miatt kint kel­le­ne vára­koz­nia. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel hozott érde­mi döntést.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a 64 éves nő 2021. janu­ár 19-én reg­gel egy zug­lói ren­de­lő­in­té­ze­té­be ment. A ren­de­lő­ben beteg­irá­nyí­tá­si fel­ada­to­kat ellá­tó egyik dol­go­zó tájé­koz­tat­ta a ter­hel­tet, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel az épü­le­ten kívül, az arra kije­lölt helyen kell vára­koz­nia. A nő ezen fel­há­bo­ro­dott, a beteg­irá­nyí­tót szi­dal­maz­ni kezd­te, majd tenyér­rel arcon ütöt­te és meg is lökte.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 64 éves nővel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel, pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - a ter­helt­tel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt 80 ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A 64 éves, nyug­dí­jas nő bün­tet­len elő­éle­tű, az elkö­ve­tést tény­be­li­leg elis­mer­te. A kerü­le­ti ügyész­ség nem kérte tár­gya­lás tartását.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel - amin a garáz­da cse­lek­mény lát­ha­tó - az Ügyész­ség hon­lap­ján az aláb­bi lin­ken megtekinthető: