Főoldal » Hírek » Megütötte a villamosvezetőt – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten, Sze­ge­den bán­tal­ma­zott egy villamosvezetőt.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a múlt szom­ba­ton a dél­előt­ti órák­ban fel­szállt a sze­ge­di 4-es számú vil­la­mos egyik jára­tá­ra. Ami­kor a veze­tő őt menet­jegy vásár­lá­sá­ra avagy leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, a férfi őt ököl­lel arcon ütöt­te. A vil­la­mos­ve­ze­tő az ütés követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, tekin­tet­tel arra is, hogy vele szem­ben jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban illet­ve fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt is áll.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.