Főoldal » Hírek » Megütötte és lefejelte a diákot egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő 2022. feb­ru­ár ele­jén, a déli órák­ban egy mező­kö­ves­di okta­tá­si intéz­mény­ből a kis­ko­rú tanu­ló fiút elhív­ta egy köze­li ját­szó­tér­re, ahol több eset­ben ököl­lel és tenyér­rel bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár ele­jén, a déli órák­ban, egy mező­kö­ves­di közép­is­ko­la udva­rá­ról elhív­ta a kis­ko­rú fiút azzal az ürüggyel, hogy beszél­ni sze­ret­ne vele. Ami­kor a férfi a diák­kal meg­ér­ke­zett a ját­szó­tér­re - ahová egyéb­ként más tanu­lók is elkí­sér­ték őket -, fel­szó­lí­tot­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet, hogy tér­del­jen le, vagy meg­hal. Ezután azt is mond­ta neki, hogy tér­del­jen le, és szá­má­ra sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen. A sér­tett a fel­szó­lí­tá­sok­nak nem tett ele­get, ezért a férfi elő­ször tenyér­rel arcon ütöt­te, majd lefe­jel­te. Ezt köve­tő­en viszont tenyér­rel és ököl­lel is mint­egy tizen­öt­ször áll­csú­cson ütöt­te, majd távo­zott a hely­szín­ről. A férfi részé­ről a bán­tal­ma­zás nem a sze­xu­á­lis cse­lek­mény kikény­sze­rí­té­se érde­ké­ben történt.

A kis­ko­rú sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, az orr zúzó­dá­sá­val járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A sér­tett és tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a férfi fele­lős­ség­re vonását.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.