Főoldal » Hírek » Megütötte, majd a sértettre gyújtotta a házat egy férfi – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a sér­tet­tel közös ita­lo­zá­suk során kiala­kult vita hevé­ben egy kemény tárggyal úgy meg­ütöt­te a sér­tet­tet, hogy ő esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott azért, hogy a tet­tét lep­lez­ze, tüzet gyúj­tott a ház­ban, amely a bán­tal­ma­zott férfi halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső férfi és a sér­tett ismer­ték egy­mást, koráb­ban több­ször közö­sen ita­loz­tak. 2015. decem­ber 12-én, este a sér­tett áthív­ta a vád­lot­tat, aki­vel közö­sen sze­szes ita­lo­kat és nyug­ta­tót fogyasz­tot­tak. A két férfi között az egyik tető­té­ri helyi­ség­ben szó­vál­tás ala­kult ki. Az elkö­ve­tő a vita hevé­ben egy kemény tár­gyat vágott az áldo­zat­hoz, aki az ütés­től esz­mé­let­len álla­pot­ban a szoba pad­ló­já­ra zuhant.

Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en öngyúj­tó­val meg­gyúj­tott egy pár­nát azért, hogy az ingat­lant fel­gyújt­sa, és ezzel a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban lévő, esz­mé­let­len sér­tet­tet meg­öl­je, egy­út­tal a bán­tal­ma­zá­sá­nak nyo­ma­it a tűz­eset­tel elfed­je. A férfi a tüzet hátra hagy­ta és lement a föld­szint­re, ahol magá­hoz vette a sér­tett nyak­lán­cát és mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a sér­tett édes­ap­já­nak kame­rá­ját és digi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gé­pét, majd távo­zott az ingatlanból.

A vád­lott által oko­zott tűz a szom­szé­dos szo­bá­ról az egész padlás- és tető­tér­re átter­jedt, és végül a sér­tett halá­lát okozta.

A halál­eset körül­mé­nye­it köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás kere­té­ben vizs­gál­ták, majd - mivel fel­me­rült az ember­ölés gya­nú­ja - a rend­őr­ség 2021. júli­us 22. nap­ján nyo­mo­zást ren­delt el.

A főügyész­ség a fér­fit aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le kere­té­ben készí­tett fény­ké­pe­ken a kiégett tető­tér látható.