Főoldal » Archív » Megverte a két asszonyt, mert haza akarták vinni az ívócimboráját

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber hónap ele­jén az esti órák­ban, ózdi házá­ban ita­lo­zott barát­já­val. A barát­ját azon­ban keres­te az élet­tár­sa és az édes­any­ja is, de tele­fo­non nem érték el, ezért késő este elmen­tek a vád­lott házá­hoz, mivel meg­tud­ták, hogy a fér­fi­ak együtt ita­loz­nak. Az utcá­ról az élet­társ beki­a­bált a fér­fi­nak, hogy men­jen haza velük.

Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő vád­lott erre indu­la­tos­sá vált, kiment a ház­ból, trá­gár szi­dal­mak­kal illet­te a két asszonyt, a barát­ja élet­tár­sát meg­po­foz­ta, meg­rug­dos­ta, majd annak édes­any­ját is ütlegelte.

A két nő a bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, mind­ket­ten hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.