Főoldal » Archív » Megverte a kutyát, mert saját kutyája elől elette az ételt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy fel­mo­só­nyél­lel bán­tal­maz­ta falu­be­li­je kutyáját.

2018. már­ci­us 10-én, dél­után, a vád­lott házá­nak nyi­tott udva­rá­ra beszö­kött köze­li szom­széd­ja 4 hóna­pos német juhász­ku­tyá­ja, és elkezd­te elfo­gyasz­ta­ni a vád­lott kutyá­já­nak kitett ételt. Mivel ez már több­ször elő­for­dult, a férfi fel­mo­só­nye­let vett a kezé­be, és nagy erő­vel fejen ütöt­te a jószá­got, mely­nek kopo­nyá­ja az ütés­től betört, majd az orrán és füle­in keresz­tül vérez­ni kez­dett, az állat pedig han­go­san sivított.

A kutya ago­ni­zá­lá­sát hall­va töb­ben szá­mon kér­ték a ter­hel­tet, de az álla­ton segí­te­ni már nem lehe­tett, ezért – mivel állat­or­vos azon­na­li érte­sí­té­sé­re nem volt lehe­tő­ség – a továb­bi szen­ve­dés­től meg­kí­mé­len­dő, a kutya éle­tét a hely­szí­nen ki kel­lett oltani.

A férfi indo­ko­lat­lan bán­tal­ma­zó cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az állat pusz­tu­lá­sát okoz­za, ezért vele szem­ben az ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a vád­lott­nak az elpusz­tult kutya tulaj­do­no­sá­nak anya­gi kárát is meg kell térí­te­nie, vala­mint a bűn­ügyi költ­sé­ge­ket is meg kell fizetnie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.