Főoldal » Hírek » Megverte édesanyját, majd kirabolt egy férfit – letartóztatásba került - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 27 éves bujá­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki néhány nap lefor­gá­sa alatt meg­ver­te édes­any­ját, majd kira­bolt egy fér­fit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. már­ci­us 22-én, este, édes­any­ja házá­nál az ajtót rug­dos­ta és ököl­lel verte, köve­tel­ve, hogy been­ged­jék. Végül anyja kéré­sé­re távo­zott ugyan, azon­ban más­nap haj­nal­ban vissza­tért, ekkor már szó nél­kül verte le az ajtó lakat­pánt­ját, és ment be a házba. Egész addig ott is maradt, amíg a rend­őrök ki nem érkez­tek. 2022. már­ci­us 23-án, dél­után, ismét elment édes­any­já­hoz, aki­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mely­nek hevé­ben ököl­lel arcon ütöt­te. Az anya könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

2022. már­ci­us 30-án, este, a férfi itta­san az ital­bolt­ból tar­tott haza­fe­lé egy másik férfi tár­sa­sá­gá­ban. Pénzt akart tőle sze­rez­ni, ezért meg­ütöt­te és meg­fe­nye­get­te, köz­ben a zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, mely­ből 3.000 forin­tot vett el. A sér­tett azon­ban vissza akar­ta sze­re­zi pén­zét, így a táma­dó­ja után ment, aki több pénzt köve­telt tőle, és újra bán­tal­maz­ta. A sér­tett a dula­ko­dás során a pénz­tár­cá­ját vissza­sze­rez­te ugyan, de könnyebb sérü­lé­se­ket is szen­ve­dett.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit rab­lás, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és magán­lak­sér­tés elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg. Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra el is ren­delt.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett, így az nem végleges​.