Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megverték és kirabolták az idős sértettet Hosszúpályiban – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú és két fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen. Az elkö­ve­tők a sér­tett bolt­já­ból lop­tak, majd később őt meg­ver­ték, ezzel egy­ide­jű­leg kész­pénzt, cso­ko­lá­dét és sze­szes italt vet­tek el tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak mind­annyi­an Hosszú­pá­lyi­ban lak­nak és jó kap­cso­lat­ban van­nak egy­más­sal. Az elkö­ve­tők­nek tudo­má­sa volt arról, hogy a sér­tett Hosszú­pá­lyi­ban lévő házá­nál, az udva­ron egy vegyes­bol­tot üze­mel­tet. 2022. szep­tem­ber első felé­ben a vád­lot­tak közös elha­tá­ro­zást köve­tő­en a késő esti órák­ban elmen­tek a sér­tett­hez és a vegyes­bolt áru­ki­adó abla­ká­nak leme­zét fel­fe­szít­ve jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes italt lop­tak el 46.050 forint értékben.

Rövid­del e cse­lek­mény után, 2022. szep­tem­ber 25-én a fia­tal­ko­rú és az egyik fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő elő­ze­tes meg­egye­zé­sük­nek meg­fe­le­lő­en 22 óra­kor ismét elmen­tek a sér­tett­hez, és az udvar­ra a kerí­té­sen át bemász­tak. Ekkor az udva­ron sétá­ló sér­tett ész­re­vet­te és fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy hagy­ják el az ingat­la­nát. Ennek elle­né­re a vád­lot­tak rátá­mad­tak a fér­fi­ra, a fel­nőtt­ko­rú vád­lott kivet­te a sér­tett kezé­ből a botot, majd tár­sá­val együtt több­ször meg­ütöt­ték a sér­tett fejét és az arcát, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A vád­lot­tak a föl­dön fekvő idős fér­fit több­ször test­szer­te meg­rúg­ták, eköz­ben tőle alko­holt és kész­pénzt köve­tel­tek. A sér­tet­tet a fia­tal­ko­rú vád­lott egy ott talált fel­mo­só­nyél­lel meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a sér­tet­tet bevit­ték a házba, ahol a fel­nőtt­ko­rú vád­lott a szo­bák­ban érté­kek után kuta­tott és magá­hoz vette a férfi pénz­tár­cá­ját a benne lévő 88.000 forint­tal együtt, továb­bá egy üveg házi pálin­kát, két dobo­zos sört, vala­mint egy kis­do­boz­ban tárolt 12.000 forint váltópénzt.

A táma­dók tovább fenye­get­ték és kész­pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a sér­tet­tet, aki tart­va az újabb bán­tal­ma­zás­tól, a nála lévő kulccsal az udva­ron lévő vegyes­bolt ajta­ját kinyi­tot­ta, ahon­nan a vád­lot­tak közel 8.000 forint érté­kű cso­ko­lá­dét, ener­gia­italt és sze­szes italt lop­tak, majd elmentek.

A sér­tett­nek könnyű sérü­lé­si kelet­kez­tek, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, ere­jé­re és a sérü­lé­sek helyé­re, a vád­lot­tak szán­dé­ka nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra irányult.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a rend­őrök a vád­lot­tak­tól a lopott áru­cik­kek jelen­tős részét lefog­lal­ták, majd vissza­ad­ták a sér­tett­nek, ezál­tal a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár rész­ben megtérült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú és az egyik fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, továb­bá társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge, míg a har­ma­dik fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ég a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­je, a rab­lást meg­va­ló­sí­tó fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A lopás vét­sé­gét meg­va­ló­sí­tó har­ma­dik vád­lott kap­csán indít­ványt tett arra, hogy őt a járás­bí­ró­ság elzá­rás bün­te­tés­re ítélje.