Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megvesztegetett halász – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó halász­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben. A fér­fit a tár­sai meg­vesz­te­get­tek azért, hogy nyu­god­tan tud­ja­nak halat lopni az álta­la fel­ügyelt halastóból.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi egy hal­gaz­dál­ko­dás­sal fog­lal­ko­zó Kft. alkal­ma­zá­sá­ban állt halász­ként és hal­te­nyész­tő­ként, így fel­ada­ta volt a Dél-Somogyban talál­ha­tó tavak hal­ál­lo­má­nyá­nak fel­ügye­le­te. A vád­lot­tat 2023 szep­tem­be­ré­ben fel­ke­res­te három társa, akik rávet­ték arra, hogy pénz elle­né­ben, a mun­ka­kö­ri köte­les­sé­gé­nek meg­sze­gé­sé­vel biz­to­sít­sa szá­muk­ra a halas­ta­vak­ban tör­té­nő horgászatot.

Miu­tán a férfi átvet­te a pénzt, meg­ijedt attól, hogy elve­szít­he­ti a mun­ká­ját, ezért az őt meg­vesz­te­ge­tő három fér­fi­nak vissza­ad­ta az átvett össze­get, és azt taná­csol­ta nekik, hogy áll­ja­nak el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Ennek elle­né­re a vád­lot­tak – negye­dik tár­suk­kal kiegé­szül­ve - 2023. szep­tem­ber végén meg­je­len­tek a tavak­nál, ahol hor­gá­szás során 46 db, 50,8 kg össz­sú­lyú, több mint 100.000 forint érté­kű pon­tyot fog­tak ki jog­ta­la­nul, azon­ban a bar­csi rend­őrök tet­ten érték őket.

Mivel az elkö­ve­tők a halá­sza­ti elő­írá­sok elle­né­re nem ölték le gyor­san és kímé­le­te­sen a kifo­gott hala­kat, hanem azo­kat a náluk lévő hal­tar­tók­ba és háti­zsák­ba pakol­ták, illet­ve az elszál­lí­tá­suk során sem biz­to­sí­tot­tak oxi­gén tar­tal­mú vizet, ezál­tal az álla­tok­nak indo­ko­lat­lan szen­ve­dést okoz­tak, így - a lopás és a vesz­te­ge­tés mel­lett - állat­kín­zás bűn­tet­te miatt is felel­ni­ük kell.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a két bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg a három másik fér­fi­val – köz­tük a meg­vesz­te­ge­tett halásszal – szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során az elkö­ve­tés­hez hasz­nált horgászbotokról.

az elkövetéshez használt horgászbotok