Főoldal » Archív » Megzsarolta feletteseit egy debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két sze­mély ellen súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon

A férfi köz­al­kal­ma­zott­ként dol­go­zott. 2016. tava­szán egy szak­mai meg­be­szé­lé­sen az intéz­mény veze­tő­je a helyet­te­sei jelen­lé­té­ben fel­hív­ta a vád­lot­tat arra, hogy a mun­ka­kö­ré­ből adódó fel­ada­ta­it a szak­mai elő­írá­sok sze­rint tel­je­sít­se és újabb hiá­nyos­sá­gok ese­té­re kilá­tás­ba helyez­te a vád­lott mun­ka­vi­szo­nyá­nak meg­szün­te­té­sét is. A deb­re­ce­ni férfi ezt köve­tő­en rávet­te a vádlott-társát és egy isme­ret­len sze­mélyt arra, hogy az intéz­mény veze­tő­jé­től és két helyet­te­sé­től súlyos fenye­ge­tés­sel pénzt szerezzenek.

2016. máju­sá­ban a férfi isme­ret­len társa az egyik igaz­ga­tó­he­lyet­test a laká­sa előtt fenye­get­te meg, tőle 16.000.000,- forin­tot köve­tel­ve. Más­nap a férfi vádlott-társa tele­fo­non zsa­rol­ta meg a sér­tet­tet és fel­szó­lí­tot­ta az összeg átadá­sá­ra. Majd - miu­tán tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy az intéz­mény egyik veze­tő­je rend­őr­sé­gi fel­je­len­tést tett - május köze­pén mind­há­rom sér­tett­nek azo­nos tar­tal­mú zsa­ro­ló leve­let küld­tek, amely­ben már 50.000.000,- forin­tot köve­tel­ték. Ezt tele­fo­non is meg­is­mé­tel­ték, sür­get­ve a pénz átadá­sát, amire nem került sor, mert a rend­őr­ség rövid­del az eset után a köz­al­kal­ma­zott fér­fit elfogta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott és sza­bad­lá­bon véde­ke­ző társa ellen 3 rend­be­li súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.