Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Mellkason szúrta élettársa fiát – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy elszá­mo­lá­si vita során mell­ka­son szúr­ta élet­tár­sa fiát.

A vád sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú férfi élet­tár­si kap­cso­lat­ban él a sér­tett édes­any­já­val. A vád­lott és az élet­tár­sa fia nem vol­tak hara­gos viszony­ban, kül­föl­dön is dol­goz­tak együtt, ugyan­ak­kor köl­csö­nö­sen tar­toz­tak egy­más­nak. A fiú 2023 októ­be­ré­ben kül­föl­di mun­ka­vég­zést köve­tő­en haza­tért és tele­fo­non fel­vet­te a kap­cso­la­tot anyja élet­tár­sá­val annak érde­ké­ben, hogy a koráb­bi bér­le­mé­nyük­ben tárolt hasz­ná­la­ti tár­gya­it, műsza­ki cik­ke­it magá­hoz vegye. A vád­lott közöl­te, hogy idő­köz­ben azo­kat egy roko­ná­hoz átszál­lí­tot­ta. Ezt a sér­tett nehez­mé­nyez­te, emi­att vita ala­kult ki közöt­tük. Még aznap dél­előtt tár­sa­i­val együtt meg­je­lent az ingó­sá­gok táro­lá­si helye­ként meg­je­lölt lajos­mi­zsei ingat­lan­nál, ahol a vád­lott és a csa­lád­tag­jai is ott tar­tóz­kod­tak. A jelen­lé­vők között vita ala­kult ki a tár­gyak átadá­sa, illet­ve a köl­csö­nös tar­to­zás ren­de­zé­sé­nek módja miatt. A vitá­ba a sér­tet­tel együtt érke­ző sze­mé­lyek is bekapcsolódtak.

A vád­lott és a sér­tett dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal a ház tera­szán, rán­ci­gál­ták és köl­csö­nö­sen tor­kon ragad­ták egy­mást. Ekkor a vád­lott a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­vett egy bics­kát és mell­ka­son szúr­ta ellen­fe­lét. A sér­tett ugyan ellök­te magá­tól a táma­dót, ő azon­ban a kés­sel újból lesújt­va a vál­lán is meg­se­be­sí­tet­te. A dula­ko­dás ekkor abba­ma­radt és a meg­szúrt férfi a kísé­re­té­ben lévő sze­mé­lyek­kel együtt távozott.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a román fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­sát indítványozta.

Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne és a szú­rás­hoz hasz­nált kés látható.