Főoldal » Hírek » Mellkason szúrta fiát – vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az 57 éves pász­tói fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban mell­ka­son szúr­ta fiát, mert az elvet­te tőle a pálinkásüveget.

2020 októ­be­ré­ben az 57 éves férfi a reg­ge­li órák­ban ott­ho­ná­ban ita­lo­zott és han­gos­ko­dott, ami­vel zavar­ta csa­lád­tag­ja­it a pihe­nés­ben. Ami­kor ezt fia meg­elé­gel­te, bement apja szo­bá­já­ba és elvet­te tőle a pálin­kás­üve­get azzal, hogy ha majd elcsen­de­sül vissza­ad­ja neki.

Mivel nem hagy­ta abba a zúgo­ló­dást, fia később vissza­tért és az ágyon fekvő apja fölé hajol­va újra arra kérte, hogy ne kia­bál­jon, aki ekkor a mel­let­te lévő tál­cá­ról fel­ka­pott egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és „meg­öl­lek” fel­ki­ál­tás­sal fiát szív­tá­jé­kon szúrta.

A fiú a mell­ka­sán könnyű sérü­lést szen­ve­dett, de a szú­rás ere­jé­re és irá­nyá­ra figye­lem­mel a halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban az apa ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett közel 442.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

A vád­lott a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.