Főoldal » Archív » Mellkason szúrta haragosát egy létavértesi férfi - emberölés bűntettének kísérlete a vád

A vád­lott, a sér­tett és csa­lád­ja­ik Lét­avér­te­sen, egy­más­sal szom­szé­dos utcák­ban lak­nak, közöt­tük hosszú ideje elmér­ge­se­dett, hara­gos viszony van. Rend­sze­re­sek és köl­csö­nö­sek a vesze­ke­dé­sek, szi­dal­ma­zá­sok, nem­rit­kán a verekedések.

Ez év júni­us 1-jén a lakó­he­lyük köze­lé­ben a két csa­lád újra össze­ve­szett, cse­lek­mé­nyük­nek a hely­szín­re érke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

Más­nap a dél­előt­ti órák­ban a vád­lott már ittas volt, a háza előt­ti padon ült ami­kor ész­lel­te, hogy az utcán gya­lo­go­san köze­le­dik felé a sér­tett. Az ittas férfi ezután egy nyi­tott bics­ká­val a kezé­ben a sér­tett felé ment, miköz­ben han­go­san szi­dal­maz­ta és meg­ölés­sel fenye­get­te. Ami­kor végül a vád­lott a sér­tett­hez ért őt a bics­ká­val a mell­ka­sán és has­tá­jé­kán két­szer megszúrta.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az elkö­ve­té­si esz­köz­re, a sérült test­tá­jé­kok­ra, vala­mint a bán­tal­ma­zó férfi kije­len­té­se­i­re a vád­lott szán­dé­ka a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irányult.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.