Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Mellkason szúrta testvérét- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ismét indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fia­tal fér­fi­nak, aki orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban, 2020. május 9-én az esti órák­ban meg­öl­te testvérét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2020. május 9-én az esti órák­ban, orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, dula­ko­dás köz­ben egy 33 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­ka­son szúr­ta test­vé­rét. A sér­tett a szú­rást köve­tő­en még el tudta hagy­ni a lakást, hogy az egy szint­tel lej­jebb lakó szom­széd­já­tól segít­sé­get kér­jen, majd össze­esett és a hely­szí­nen meghalt.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. május 12-én elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság ülé­sen kihall­gat­ta a fér­fit, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva meg­hosszab­bí­tot­ta a letartóztatását.