Főoldal » Archív » Melltartópánt mögé rejtette a kábítószert a bűnpártoló barátnő

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség egy fér­fi­val szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, bódult álla­pot­ban, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, míg barát­nő­jé­vel szem­ben, aki mell­tar­tó­pánt­ja mögé rej­tet­te a barát­ja kábí­tó­sze­rét, bűn­pár­to­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot.

A férfi 2018. janu­ár 23-án Szlo­vá­ki­á­ban amfe­ta­min kábí­tó­szert vásá­rolt, azt elfo­gyasz­tot­ta, majd 2018. janu­ár 26-án 22 óra 55 perc­kor Komá­rom­ban, a Rákó­czi rak­par­ton sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett úgy, hogy szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer volt. Ekkor őt rend­őr­jár­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, tőle a veze­tői enge­dé­lyét elvet­ték.

A férfi 2018. janu­ár 28-án ismét kábí­tó­szert szer­zett, azt is elfo­gyasz­tot­ta, majd 22 óra 50 perc­kor, ismét bódult álla­pot­ban köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Komá­rom­ban a bel­vá­ros­ban. A  gép­jár­mű­ben utas­ként a barát­nő­je ült.

A férfi vád­lott ész­lel­te, hogy rend­őr­au­tó megy utá­nuk, ezért barát­nő­jé­nek átad­ta a nála lévő kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó fecs­ken­dőt azért, hogy azt rejt­se el. A nő a fecs­ken­dőt a mell­tar­tó­ja pánt­já­nál hely­ze­te el azért, hogy a rend­őri intéz­ke­dés­nél ne kerül­jön elő.

A rend­őr­jár­őrök azon­ban a ruhá­zat átvizs­gá­lá­sa során az elrej­tett fecs­ken­dőt meg­ta­lál­ták, a kábí­tó­szert lefog­lal­ták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, barát­nő­jét pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je.