Főoldal » Hírek » Menekülése érdekében lökte meg a biztonsági őrt - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki kerék­pá­ro­kat lopott Sió­fo­kon. A ter­hel­tet azon­ban a máso­dik alka­lom­mal tet­ten érték, ahon­nan csak erő­szak alkal­ma­zá­sá­val tudott elmenekülni.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tés ide­jén 16 éves vád­lott tavaly nyá­ron lopá­si szán­dék­kal bement egy sió­fo­ki tár­sas­ház udva­rá­ra és egy kor­lát­nak támasz­tott kerék­párt lova­sí­tott meg.

A fiú a sike­res lopást köve­tő más­nap újra meg­pró­bált egy bicik­lit eltu­laj­do­ní­ta­ni, ezért a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott egy sió­fo­ki cég telep­he­lyé­re. A ter­helt az ott lévő kerék­pár­tá­ro­ló­ból akar­ta éppen kiemel­ni a fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őr kerék­pár­ját, aki ész­lel­te a vád­lott cse­lek­mé­nyét és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy enged­je el a bicik­lit és marad­jon ott. A fia­tal a sér­tett fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re a telep­hely kapu­ja felé kez­dett futni, miköz­ben két kéz­zel mell­ka­son lökte az őrt.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.

A fény­ké­pet a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték az első helyszínen.