Főoldal » Hírek » Menekülése közben autójával kilométereken át veszélyeztette a rendőröket egy cigarettacsempész – fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 29 éves férfi ellen a Fehér­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat lénye­ge sze­rint 2021 augusz­tus ele­jén a rend­őrök egy csem­pé­szett ciga­ret­tát szál­lí­tó teher­gép­ko­csit sze­ret­tek volna meg­ál­lí­ta­ni, ami hosszabb időn keresz­tül mene­kült, eköz­ben a rend­őrö­ket veszélyeztette.

A jár­őrök egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen, szol­gá­la­ti jel­leg­gel nem ren­del­ke­ző, de meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­sek­kel ellá­tott sze­mély­gép­ko­csi­val a fény­jel­zés bekap­cso­lá­sa mel­lett a lehú­zott abla­kon keresz­tül fel­szó­lí­tot­ták a gép­ko­csi veze­tő­jét, hogy áll­jon meg. A fel­szó­lí­tás­nak a férfi nem tett ele­get és autó­já­val több tele­pü­lé­sen keresz­tül úgy mene­kült a rend­őrök elől, hogy a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést együt­te­sen hasz­ná­ló szol­gá­la­ti sze­mély­gép­ko­csi­nak több­ször hir­te­len kor­mány­moz­du­la­to­kat és vész­fé­ke­zést kel­lett alkal­maz­nia az ütkö­zés elke­rü­lé­se érdekében.

A rend­őrök végül az elkö­ve­tő útját jár­őr­tár­sa­ik segít­sé­gé­vel több irány­ban elzár­ták, aki egy föld­út­ra kanya­ro­dott, ahol hoz­zá­ve­tő­leg 1,5 kilo­mé­tert meg­té­ve a gép­ko­csi­val meg­állt és gya­lo­go­san mene­kült tovább. A fér­fit a rend­őrök más­nap ott­ho­ná­ban fog­ták el.

A teher­gép­ko­csi­ban a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal eljá­ró tag­jai össze­sen 8932 doboz ukrán ere­de­tű, magyar adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak, amely­nek érté­ke az elkö­ve­tés­kor 16.702.840 forint volt.

Az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi a nyo­mo­zás során tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, ame­lyek – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – akár hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetőek.