Főoldal » Hírek » Menekülése során elütötte a rendőrt - letartóztatást indítványoz az ügyészség - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak,- és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a 41 éves férfi ellen. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak egy fér­fi­val, aki 2022. janu­ár 16-án, haj­nal­ban a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val Tata­bá­nyán. A rend­őrök a meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zés hasz­ná­la­tá­val meg akar­ták állí­ta­ni, azon­ban a férfi meg­pró­bál­ta magát kivon­ni a rend­őri intéz­ke­dés alól, és autó­já­val nagy sebes­ség­gel tovább haladt. Az üldö­zés­be idő­köz­ben egy továb­bi szol­gá­la­ti gép­ko­csi is bekapcsolódott.

A rend­őrök az egyik szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val meg­kí­sé­rel­ték meg­előz­ni a jár­mű­vet, azon­ban a gya­nú­sí­tott ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben több alka­lom­mal fenye­ge­tő­leg „ráhúz­ta a kor­mányt” a rend­őr­au­tó­ra. Közel fél órás üldö­zés után a rend­őrök végül meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték a férfit.

Ami­kor a négy rend­őr meg­kö­ze­lí­tet­te az autó­ját, a férfi hir­te­len elin­dult, és autó­ját a jár­mű­ve előtt és mel­lett álló szol­gá­la­ti gép­ko­csik közé kor­má­nyoz­va elhagy­ta a hely­színt. A férfi mene­kü­lé­se köz­ben elütöt­te az egyik rend­őrt, aki az elin­du­ló autó közel­sé­ge és sebes­sé­ge miatt nem tudott a gép­ko­csi elől kitér­ni, így annak motor­ház­te­te­jé­re került.

A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi­val gyor­sí­tott és meg­kö­ze­lí­tő­leg 20 métert halad­va „ciká­zó” manő­ve­re­ket haj­tott végre, majd végül a rend­őr oldal­ra legu­rul­va az úttest­re esett, ahol a gép­ko­csi jobb hátsó kere­ke átha­ladt a bokáján.

Az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság ma dönt.