Főoldal » Hírek » Menekülttől lopott - bíróság elé állította az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 36 éves nőt, aki egy ferenc­vá­ro­si hotel­ben taka­rí­tó­ként dol­go­zott, és arany éksze­re­ket lopott az egyik ven­dég tás­ká­já­ból.

A vád sze­rint a 36 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú nő 2022. már­ci­us 13-án taka­rí­tó­ként dol­go­zott egy IX. kerü­le­ti szál­lo­dá­ban. A sér­tett szo­bá­já­ba taka­rít­va ész­re­vet­te a nő bőrönd­jé­ben lévő dobozt, ami­ben éksze­rek vol­tak. A nő kivett a doboz­ból több arany ékszert, így fül­be­va­ló­kat, medált, gyű­rű­ket, vala­mint nyak­lán­cot, és azo­kat elvet­te. A lopás­sal oko­zott kár csak­nem 600 ezer forint volt, amely meg­té­rült, ugyan­is az elkö­ve­tőt a rend­őrök még aznap azo­no­sí­tot­ták, tőle az éksze­re­ket lefog­lal­ták, majd a sér­tett­nek vissza­ad­ták.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság IX. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tó cso­port­ja kép­vi­sel­te.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 36 éves nőt vád­dal egye­ző­en, lopás bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 312 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság ren­del­ke­zett arról is, hogy amennyi­ben a nő a kisza­bott köz­ér­de­kű munka bün­te­tést nem végzi el, úgy a bün­te­tést fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re kell átvál­toz­tat­ni.

Az íté­let nem jog­erős. Az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Buda­pest Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett koráb­bi hír az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/menekulttol-lopott-meg-aznap-lebukott