Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Menetrend szerinti buszjáraton csempésztek marihuánát - vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két román fér­fi­val szem­ben, akik tavaly novem­ber­ben egy Szer­bi­á­ból Buda­pes­tig köz­le­ke­dő nem­zet­kö­zi busz­já­ra­ton csem­pész­tek kábí­tó­szert Magyar­or­szág­ra.

A vád­irat sze­rint a két férfi isme­ret­len meg­bí­zó­tól két-két bőrönd­ben vett át mari­hu­á­nát Szer­bi­á­ban, ame­lye­ket busszal, Buda­pes­ten át Buka­res­tig kel­lett volna szál­lí­ta­ni­uk. A rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen 2019. novem­ber 21-én haj­nal­ban a Magyar­or­szág­ra belé­pés­re jelent­ke­ző busz ellen­őr­zé­se során a határ­őrök a kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó bőrön­dö­ket meg­ta­lál­ták és a ben­nük lévő, 17 cso­mag­ban elhe­lye­zett mari­hu­á­nát lefog­lal­ták. Az össze­sen 41 kilo­gramm­nyi mari­hu­á­na tisz­ta hatóanyag-tartalma meg­ha­lad­ja a 3000 gram­mot, amely közel három­szo­ro­sa a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak.

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ség­ben, külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.