Főoldal » Hírek » Mentősökre támadt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki meg­tá­mad­ta a segít­sé­gé­re kiér­ke­ző mentősöket. 

A vád­irat sze­rint 2021 augusz­tu­sá­ban lakos­sá­gi beje­len­tés­re érke­zett mentő egy szent­end­rei cím­hez, mert ott az utcán feküdt egy alvó, ittas férfi. Kiér­ke­zés után a men­tő­sök fel­éb­resz­tet­ték a fér­fit és meg­kezd­ték álla­po­tá­nak fel­mé­ré­sét. Eköz­ben azon­ban a férfi han­go­san károm­kod­ni kez­dett és azzal fenye­ge­tő­dzött, hogy meg­ve­ri őket. Ennek nyo­ma­té­kot adva, ököl­lel kez­dett felé­jük ütni. A men­tő­sök kitér­tek a táma­dás elől és eltá­vo­lod­tak az elkö­ve­tő­től. Miu­tán lát­ták, hogy a férfi nem csil­la­po­dik le, sőt zse­bé­ből egy bics­kát is elő­vett és meg­in­dult a men­tő­au­tó felé, a jár­mű­ve­ze­tő beült az autó­ba és tár­csáz­ta a segélyhívót.

Az elkö­ve­tő eköz­ben a men­tő­au­tó­hoz ért és hát­tal neki­tá­masz­ko­dott, hogy így aka­dá­lyoz­za meg a távo­zá­sát. A jármű veze­tő­je las­san tolat­va akart eltá­vo­lod­ni az elkö­ve­tő­től, aki ezt ész­lel­ve ököl­lel ráütött rá az autó motor­ház­te­tő­jé­re. A veze­tő­nek végül sike­rült kike­rül­nie a fér­fit és oda­gu­rult a tár­sá­ért, aki be tudott száll­ni mellé.

Idő­köz­ben a rend­őrök is a hely­szín­re érkez­tek, akik csak bilin­cse­lés­sel tud­ták meg­tör­ni a velük is agresszí­ven visel­ke­dő férfi ellenszegülését. 

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.