Főoldal » Archív » Mérgeskígyók illegális tartása miatt emelt vádat az ügyészség

Veszé­lyes állat tar­tá­sá­val kap­cso­la­tos köte­le­zett­ség meg­sze­gé­sé­nek vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a fér­fit, akit idén júli­us­ban ott­ho­ná­ban ete­tés köz­ben hara­pott meg egy álta­la nevelt texa­si csörgőkígyó.

A  60 éves vád­lott hosszabb idő óta tar­tott külön­bö­ző egzo­ti­kus álla­to­kat - köz­tük hül­lő­ket is - fel­ső­tár­ká­nyi laká­sán, ahol egy hátsó terasz­ról nyíló helyi­ség­ben üveg­ter­rá­ri­u­mo­kat ren­de­zett be kígyói szá­má­ra. Ezek­ben össze­sen tizen­egy texa­si csör­gő­kí­gyó élt, melye­ket  a hül­lők éle­té­vel fog­lal­ko­zó szak­em­ber rend­sze­re­sen gon­do­zott, ete­tett. A kígyók lak­he­lyé­ül szol­gá­ló kamra bejá­ra­ta fölé a vád­lott „ZOO” fel­ira­tot helye­zett el, az ajtó­ra pedig figyel­mez­te­tő fel­ira­tot ragasz­tott, ami az ille­ték­te­len beha­to­lást volt hivat­va meggátolni.

2017. júli­us 20-án a férfi kór­ház­ba került, mivel az esti órák­ban ete­tés köz­ben a kezén meg­mar­ta az egyik csör­gő­kí­gyó, ami miatt sür­gős­ség­gel ellen­szé­ru­mot kel­lett bead­ni neki. Ennek az eset­nek a kap­csán sze­rez­tek tudo­mást a ható­sá­gok az enge­dély nél­kül tar­tott, külö­nö­sen veszé­lyes­nek minő­sü­lő álla­tok­ról, melyek a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zés sze­rint kizá­ró­lag állat­kert­ben, illet­ve cir­ku­szi mena­zsé­ri­á­ban let­tek volna tart­ha­tók, meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között. A vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a ter­mé­szet­vé­del­mi ható­ság lefog­lal­ta, majd elszál­lí­tot­ta a hüllőket.

A férfi ellen nyo­mo­zás indult, mely­nek befe­jez­té­vel őt a járá­si ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság - az eny­hí­tő körül­mé­nyek­re figye­lem­mel - az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott pénz­bün­te­tés­nél eny­hébb jog­hát­rány alkal­ma­zá­sát is ele­gen­dő­nek ítél­te az elkö­ve­tő­vel szem­ben, akit egy évre pró­bá­ra bocsátott.