Főoldal » Hírek » Mesés hasznot ígért, nem fizetett semmit – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki több ember­től – őket meg­té­veszt­ve – pár hónap alatt közel tizen­ki­lenc­mil­lió forin­tot csalt ki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020 szep­tem­be­re és decem­be­re között az elkö­ve­tő mesés kamat­ra – alkal­man­ként akár tíz­sze­res meg­té­rü­lést ígér­ve – kért befek­te­tés­re köl­csön az egyik sér­tet­től. Annyi­ra sike­rült a bizal­má­ba fér­kőz­nie, hogy a sér­tett két továb­bi isme­rő­sé­nek is kiköz­ve­tí­tet­te a nőt. Ezen két újabb sér­tet­tet is sike­rült – külön­bö­ző állí­tá­sok­kal – meg­té­vesz­te­nie és elér­te, hogy a három sér­tett össze­sen majd­nem tizen­ki­lenc­mil­lió forin­tot bocsás­son a ren­del­ke­zés­re.

Ezt köve­tő­en azon­ban sem az ígért magas kama­tot sem az átvett össze­get a sér­tet­tek­nek nem adta vissza.

A gödöl­lői rend­őrök végül 2020. decem­ber 11-én fog­ták el az elkö­ve­tőt és három rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.   

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a nő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.