Főoldal » Hírek » Mesés örökség ígéretével csalták ki a milliókat – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség két­rend­be­li, több­szö­rö­sen minő­sü­lő csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik idős áldo­za­ta­ik hiszé­keny­sé­gét és bizal­mát kihasz­nál­va több mint 13 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, har­min­cas éve­i­ben járó férfi, és a húszas éve­i­ben járó fele­sé­ge 2020 októ­be­ré­ben köl­töz­tek az idős asszony által bérbe adott gar­zon­la­kás­ba, majd rövid időn belül a sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­tek. Erre tekin­tet­tel az asszony arról is beszá­molt a vád­lot­tak­nak, hogy az inter­ne­ten keresz­tül meg­is­mer­ke­dett egy másik város­ban élő jómó­dú, de halá­los beteg­ség­gel küzdő fér­fi­val, aki kisebb anya­gi támo­ga­tás elle­né­ben része­se­dést ígért a jelen­tős össze­gű örökségéből.

Az asszony nem sej­tet­te, hogy az udvar­ló­ja csak egy kita­lált sze­mély, aki­nek a nevé­ben való­já­ban az egyik vád­lott ápolt vele ben­ső­sé­ges viszonyt, így néhány hónap alatt kisebb rész­le­tek­ben össze­sen több mint tíz­mil­lió forin­tot adott át a vád­lot­tak­nak, akik fel­aján­lot­ták, hogy a pénzt segí­te­nek eljut­tat­ni az állí­tó­la­gos barát­nak. Az átvett pénzt azon­ban az elkö­ve­tők a saját meg­él­he­té­sük­re for­dí­tot­ták, de nem csak szál­lás­adó­ju­kat, hanem annak uno­ka­test­vé­rét is meg­ká­ro­sí­tot­ták, aki­től valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va továb­bi három­mil­lió forin­tot kér­tek, amit ugyan­csak nem fizet­tek vissza.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, míg fele­sé­gé­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság mind­két vád­lot­tat tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, illet­ve ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást is.