Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Meztelen fotóival zsarolt egy fiatal nőt - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 20 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád sze­rint, a férfi isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­sze­rez­te a sér­tett, egy 21 éves nő által saját magá­ról készí­tett és a pár­já­nak szánt fény­ké­pe­it, melye­ken a sér­tett rész­ben fehér­ne­mű­ben, rész­ben mez­te­le­nül szerepelt.

A vád­lott 2018. május 22-én az egyik közös­sé­gi por­tál üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­sán keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot a nővel és jog­ta­lan haszon­szer­zés végett azzal fenye­get­te meg, hogy amennyi­ben nem fizet neki 10.000,- forin­tot, az inter­ne­ten külön­bö­ző olda­la­kon és a sér­tett közös­sé­gi olda­lán lévő isme­rő­sei szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé teszi a fény­ké­pe­ket. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kért össze­get átutal­ta a vádlottnak.

A vád­lott az 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak, így az ügy­ben egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­zat születhet.