Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Miben különbözik az ügyész és az ügyvéd munkája a büntető ügyekben?

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás rej­tel­me­i­ben kevés­bé jára­to­sak sok­szor nehe­zen tesz­nek különb­sé­get az ügyész és az ügy­véd mun­ká­ja között. Azt meg talán még keve­seb­ben tud­ják, hogy a sér­tet­tek, az áldo­za­tok védel­mé­ben gyak­ran azo­nos olda­lon állnak.