Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Mielőtt börtönbe vonult, újra működésbe lépett a sorozattolvaj – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, lopás és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj­jal szem­ben, aki a vád sze­rint a bör­tön­be vonu­lá­sa előt­ti hetek­ben is foly­tat­ta a besur­ra­ná­sos lopá­so­kat. Ezút­tal két céges autót is elkötött.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett hely­be­li fér­fit a bíró­ság rövid­del azután, hogy a koráb­bi ügyei miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés­ből sza­ba­dult, újból fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Ennek elle­né­re a bün­te­té­se meg­kez­dé­sét  meg­elő­ző hetek­ben a férfi ismét lopá­sok­ra adta a fejét és 2021 decem­be­ré­ben Kecskemét-szerte laká­sok­ba, tele­pek­re sur­rant be, ahon­nan szer­szá­mo­kat, kerék­pá­ro­kat, mobil­te­le­fo­no­kat vitt magá­val.  Elő­for­dult, hogy egy nap alatt öt hely­ről is lopott. Több eset­ben bol­tok, büfék sze­mély­ze­ti bejá­ra­tá­nak őri­zet­len­sé­gét hasz­nál­ta ki.

Egy bel­vá­ro­si tár­sas­ház udva­rá­ra az esti órák­ban a nyi­tott kapun bement és a tera­szon lezá­rat­la­nul talált 300 ezer forint érté­kű kerék­pár­ral elhaj­tott. Egy áru­ház áru­ra­ko­dás­ra hasz­nált, hátsó, nyi­tott folyo­só­já­ról elekt­ro­mos kerék­párt vitt el, amit 10 ezer forint köl­csön fejé­ben elzá­lo­go­sí­tott. Kihasz­nál­ta az ott dol­go­zók figyel­met­len­sé­gét, és egy gyors­ét­te­rem gaz­da­sá­gi bejá­ra­ta előtt par­ko­ló fur­gon­ból vitt magá­val min­den moz­dít­ha­tó érté­ket. Piz­zé­ria sze­mély­ze­ti bejá­ró­ján beosont és az ott dol­go­zók háti­zsák­ját és kabát­ját vitte el, egyi­kük zse­bé­ben 300 ezer forint készpénzzel.

A vád­lott egy lezá­rat­la­nul az utcán par­ko­ló kis­te­her­au­tó­val úgy haj­tott el, hogy az indí­tó­kulcs is benne volt a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban. Utóbb a jár­mű­vet a város túlsó pont­ján hát­ra­hagy­ta. Egy hét múlva egy másik telep­hely­ről a nyi­tott iro­da­épü­let­ben talált indí­tó­kul­csot magá­hoz vette és az udva­ron álló céges autó­val elhaj­tott. A „fuvar” végez­té­vel a vád­lott az indí­tó­kul­csot eldob­ta. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök mind­két jár­mű­vet meg­ta­lál­ták és a sér­tet­tek­nek vissza­ad­ták. A fér­fi­nak emel­lett egy céges biz­ton­sá­gi kame­ra szán­dé­kos meg­ron­gá­lá­sa miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töltő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.