Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Mik a drónok használatának a legfontosabb feltételei?

A választ meg­tud­hat­juk a Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat nyer­tes mun­ká­já­nak szer­ző­jé­től, aki a dró­nok rep­te­té­sé­nek a sza­bá­lya­i­val fog­lal­ko­zott. Dr. Ber­té­nyi Imré­vel, a Leg­főbb Ügyész­ség ügyé­szé­vel az Aero­P­ark Repü­lő­mú­ze­um­ban beszél­get­tünk.