Főoldal » Archív » Milliárdos költségvetési csalás – a Fővárosi Főügyészség indítványára nyolc gyanúsított előzetes letartóztatásba került

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói a napok­ban szer­ve­zett akció kere­té­ben össze­sen 15 sze­mélyt vet­tek őri­zet­be, köz­tük a két bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­it, több tag­ját, vala­mint a bűn­szer­ve­ze­tek szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő egyik vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég két vezetőjét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tói leg­alább 2011. óta szín­lelt fog­lal­koz­ta­tá­si és szám­lá­zá­si lán­co­la­tot biz­to­sí­tó bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tot­tak és működtettek.

A bűn­szer­ve­ze­tek szol­gál­ta­tá­sa­it jel­lem­ző­en őrzés- és vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok vet­ték igény­be, ame­lyek a bűn­szer­ve­zet­hez tar­to­zó cégek­kel külön­bö­ző mun­kák tel­je­sí­té­sé­re szín­lelt szer­ző­dé­se­ket kötöt­tek. A szín­lelt szer­ző­dés­kö­té­sek­kel a cél­juk az volt, hogy a mun­kát tel­je­sí­tő vagyon­őrök fog­lal­koz­ta­tá­sa után kelet­ke­ző köz­ter­he­ket ne a saját tár­sa­sá­ga­ik­nak kell­jen meg­fi­zet­ni­ük, más­részt az alvál­lal­ko­zók­tól befo­ga­dott fik­tív szám­lák­kal az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket is csök­ken­te­ni tud­ták. A mun­ka­vál­la­ló­kat való­já­ban a bűn­szer­ve­ze­tek szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fog­lal­koz­tat­ták, azon­ban őket papí­ron a bűn­szer­ve­ze­tek­hez tar­to­zó cégek­hez jelen­tet­ték be. A dol­go­zók után a járu­lé­ko­kat sem a tény­le­ges fog­lal­koz­ta­tó cég, sem a papí­rok sze­rin­ti mun­kál­ta­tó cég nem fizet­te meg. A lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben pedig eze­ket a cég­pi­ra­mis alján lévő alvál­lal­ko­zó tár­sa­sá­go­kat rend­sze­res idő­kö­zön­ként lecserélték.

A gya­nú­sí­tot­tak a mun­kál­ta­tást ter­he­lő köz­ter­hek meg nem fize­té­sé­vel, vala­mint a fize­ten­dő ÁFA jogo­su­lat­lan csök­ken­té­sé­vel a jelen­le­gi ada­tok sze­rint össze­sen több mint 2,5 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói 2017. novem­ber 7-én orszá­gos akci­ót haj­tot­tak végre a bűn­szer­ve­zet fel­szá­mo­lá­sa érde­ké­ben, amely­nek ered­mé­nye­ként elfog­ták a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­it és tag­ja­it. Az össze­sen 115 hely­szí­nen vég­zett ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zók a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat fog­lal­tak le, és össze­sen 26 gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki, akik közül 15 sze­mélyt őri­zet­be vettek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­vizs­gál­ta a bizo­nyí­té­ko­kat, majd az őri­zet­be vett sze­mé­lyek közül 8 gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, ami­vel a bíró­ság egyet­ér­tett és a teg­na­pi napon tar­tott ülé­sen őket elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vég­zés nem jogerős.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a továb­bi 7, őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, ami­ről a bíró­ság a mai napon hoz döntést.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­ga tel­je­sí­ti a Fővá­ro­si Főügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te mellett.