Főoldal » Hírek » Milliárdos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek a számlagyárat működtető bűnszervezet – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt annak a buda­pes­ti bűn­szer­ve­zet­nek a tag­ja­i­val szem­ben, akik 2016. és 2020. között egy olyan szám­la­gyá­rat működ­tet­tek, amely­nek kere­té­ben juta­lék elle­né­ben fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki a meg­ren­de­lő cégek­nek, és ezzel közel 3,175 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A közel 400 olda­las vád­irat lénye­ge sze­rint egy 46 éves férfi 2016 janu­ár­já­tól egy olyan szer­ve­zett, több szin­tű­en fel­épí­tett cég­há­ló­za­tot hozott létre és működ­te­tett, amely valós tevé­keny­sé­get nem végző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­ból épült fel, és a célja az adó jog­el­le­nes elke­rü­lé­se volt. 

A bűn­szer­ve­zet adó­el­ke­rü­lés­re irá­nyu­ló „szol­gál­ta­tá­so­kat” nyúj­tott, jel­lem­ző­en vagyon­vé­del­mi tevé­keny­sé­get végző meg­ren­de­lők, un. haszon­hú­zó cégek részé­re. Ezek a cégek azért kötöt­tek szín­lelt szer­ző­dé­se­ket a bűn­szer­ve­zet­hez köt­he­tő cégek­kel, hogy a mun­ka­vál­la­ló­ik fog­lal­koz­ta­tá­sa után kelet­ke­ző köz­ter­hek meg­fi­ze­té­sét elke­rül­jék. Emel­lett az is cél­juk volt, hogy a szín­lelt szer­ző­dé­sek alap­ján – a szám­lá­zá­si lánc­ban alat­tuk elhe­lyez­ke­dő tár­sa­sá­gok nevé­ben – kiál­lí­tott fik­tív szám­lák áfa tar­tal­má­val az áfa fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket tör­vény­el­le­ne­sen csökkentsék.

A gaz­da­sá­gi kap­cso­lat lát­sza­tá­nak iga­zo­lá­sá­ra a cég­há­ló­ban átuta­lás­sal tel­je­sí­tet­ték ugyan a szer­ző­dé­sek sze­rin­ti össze­get, azon­ban a mun­ka­vál­la­lók­nak fize­ten­dő mun­ka­bér és a bűn­szer­ve­ze­tet meg­il­le­tő 10-15 %-os juta­lék levo­ná­sa után fenn­ma­ra­dó össze­get fel­vet­ték, és azt az ere­de­ti­leg utaló tár­sa­ság kép­vi­se­lő­i­nek kész­pénz­ben vissza­jut­tat­ták. A juta­lék végső soron a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó fér­fi­hez került vissza.

A bűn­szer­ve­zet­nek már ere­de­ti­leg sem állt szán­dé­ká­ban a kiál­lí­tott szám­lák után fenn­ál­ló áfa-fizetési köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se, vala­mint a mun­kál­ta­tást ter­he­lő adók- és járu­lé­kok meg­fi­ze­té­se, arra egyéb­ként reá­lis lehe­tő­ség sem volt. A haszon­hú­zók által rend­sze­re­sen elutalt – és a bűn­szer­ve­ze­ti cég­lán­co­la­ton átfut­ta­tott – össze­ge­ken felül a bűn­szer­ve­ze­ti cégek vagyon­nal nem ren­del­kez­tek. A lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a bűn­szer­ve­ze­ti cégek nevé­ben az elkö­ve­tők valót­lan tar­tal­mú beval­lá­so­kat nyúj­tot­tak be, illet­ve a fik­tív cég­ve­ze­té­sek­re stró­ma­no­kat alkalmaztak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben – mely­ben koráb­ban 5 ter­helt is letar­tóz­ta­tás­ban volt - külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 42 sze­méllyel szem­ben emelt vádat. Az ügyész­ség velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban, kiemel­ten az eljá­rás során zár alá vett ingat­la­nok­ra, vala­mint a lefog­lalt jár­mű­vek­re és bankszámlapénzre.

A stró­ma­nok­kal szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rá­so­kat a nyo­mo­zó ható­ság elkülönítette.