Főoldal » Hírek » Milliókat csalt ki kapcsolat ígéretével - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 43 éves nő ellen, aki azt ígér­te, hogy kap­cso­la­tot léte­sít a sér­tet­tel, de csak mil­li­ó­kat csalt ki tőle.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tés­kor 20 éves nő 2018 tava­szán regiszt­rált egy társ­ke­re­ső olda­lon, miu­tán koráb­bi kap­cso­la­ta meg­szűnt és egye­dül maradt gyermekével.

A vád­lott a társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg az akkor 65 éves sér­tett fér­fi­val, aki­nek azt mond­ta, hogy pár­kap­cso­la­tot sze­ret­ne vele léte­sí­te­ni, azon­ban anya­gi nehéz­sé­gei miatt ez nem jöhet létre. A férfi ezért 2018. ápri­lis és augusz­tus között több mint negy­ven alka­lom­mal utalt pénzt a ter­helt­nek, össze­sen több mint 2 700 000 forin­tot. A nő azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy az örök­sé­ge érté­ke­sí­té­se után meg­ad­ja a pénzt.

A vád­lott való­já­ban soha nem akart pár­kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, és az adott idő­szak­ban nem is örö­költ. A fér­fi­nak oko­zott kár nem térült meg.

A ter­helt ellen az ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyét is bírál­ja el a bíróság.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.