Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Milliós értékű drótszamarat lovasított meg – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott két férfi ellen, akik közül az egyik ello­pott egy közel 2 mil­lió forint érté­kű kerék­párt, míg a másik mind­össze 10.000 forin­tért átvet­te tőle. 

A vád­irat sze­rint egy 27 éves férfi 2023. már­ci­us 18-ára vir­ra­dó­an, a VIII. kerü­let­ben az utcán lela­ka­tolt egye­di elekt­ro­mos kerék­pár­ról levág­ta a laka­tot, és ellop­ta a jár­mű­vet. Még aznap meg­ke­res­te egy isme­rő­sét, aki­nek a közel 2 mil­lió forint érté­kű kerék­párt 10 ezer forin­tért eladta.

A rend­őr­ség azo­no­sí­tot­ta a tol­vajt és a rossz­hi­sze­mű vevőt, a kerék­párt pedig lefog­lal­ta és vissza­ad­ta a sértettnek.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a tol­vaj­jal szem­ben nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, míg a vevő­vel szem­ben – az orgaz­dai maga­tar­tá­sa miatt – pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kerü­le­ti ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a tol­vaj egy koráb­bi, fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát, vala­mint álla­pít­sa meg, hogy a vevő – elő­éle­té­re figye­lem­mel – nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a tol­vaj haj­nal­ban tolja a jár­mű­vet az utcán, majd már nap­pal egy bemu­ta­tó kört tesz vele a vevő és a vevő egy isme­ret­len társa előtt, akik utána eltol­ják a kerékpárt.

A fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/2136721223381912/