Főoldal » Hírek » Milliós kárt okozott a sorozatbetörő – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2023 már­ci­u­sa és máju­sa között, Budapest-szerte több lakás­ból, ház­ból, gép­ko­csi­ból lopott külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, és ezzel össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. már­ci­us 31. és május 6. napja között, Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben, de több­nyi­re a XX. kerü­let­ben követ­te el a bűncselekményeket.

A férfi első­sor­ban nyit­va hagyott laká­sok­ból, zárt kerí­té­sű, azon­ban szin­tén nyi­tott bejá­ra­ti ajta­jú házak­ból, vala­mint ingat­la­nok udva­rán par­ko­ló autók­ból tulaj­do­ní­tott el külön­fé­le érték­tár­gya­kat, külö­nö­sen tás­ká­kat, mobil­te­le­fo­no­kat, pénz­tár­cá­kat - kész­pénz­zel, okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal együtt -, órát, ékszert, de volt olyan is, hogy egy ház mel­lék­épü­le­té­ből kávé­gé­pet, kör­fű­részt, táv­csö­vet lopott, egy ház előtt par­ko­ló autó­ból pedig gye­rek­já­té­kot és édes­sé­get vitt magával. 

Egyik eset­ben a férfi besur­rant az egyik lakás nyi­tott bejá­ra­ti ajta­ján, és az alvó sér­tett feje mel­lől vette el a mobil­te­le­font és a pénz­tár­cát, de olyan is elő­for­dult, hogy ugyan­azon a napon, három egy­más­sal szom­szé­dos ház kerí­té­sén is átmá­szott, majd az ingat­la­nok mel­lék­épü­le­te­i­ből, illet­ve tera­szá­ról tulaj­do­ní­tott el értékeket.

Az ügy­ben 18 sér­tett van, nekik az elkö­ve­tő össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás­sal, vala­mint több rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás­sal vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. Az ügy­ben a bíró­ság hama­ro­san elő­ké­szí­tő ülést tart.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­kor kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vitt-mindent-0

A rend­őr­sé­gi szem­lé­ken készült fotó­kon az elkö­ve­té­sek külön­bö­ző hely­szí­ne­in a bejá­ra­ti ajtók, gép­ko­csik, illet­ve a nyom­rög­zí­tés látható.