Főoldal » Archív » Milliós tételben csalt ki értékes mobiltelefonokat

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2013. júli­u­sa és 2014. janu­ár 23. napja között Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen mobil­te­le­fo­no­kat csalt ki gaz­da­sá­gi
tár­sa­ság­tól. A gya­nú­sí­tott rész­ben fik­tív, rész­ben pedig léte­ző, de a vásár­lás­ról mit sem tudó sze­mé­lyek nevé­ben mint­egy 50 db nagy érté­kű mobil­te­le­font
vásá­rolt rész­let­re, azon­ban az ellen­ér­té­kü­ket már eleve nem kíván­ta meg­fi­zet­ni.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - tele­fo­nos csaló