Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Milliós tételben csempészett be kecskerákokat - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az észt fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron a rösz­kei határ­for­ga­lom­ban enge­dély nél­kül lépett be az ország­ba, egy ládá­nyi kecs­ke­rá­kot rejtegetve.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júni­us 17-én a déli órák­ban Magyar­or­szág terü­le­té­re beje­lent­kez­ve úgy nyi­lat­ko­zott az eljá­ró vám-és pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re, hogy bejelentés- illet­ve enge­dély­kö­te­les vám­árut nem szál­lít. A vele szem­ben lefoly­ta­tott téte­les vám­vizs­gá­lat során azon­ban autó­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ban, egy műanyag ládá­ban 53 kecs­ke­rá­kot találtak.

A kecs­ke­rák Magyar­or­szá­gon védett élő­lény, mely­nek esz­mei érté­ke 50.000 forint pél­dá­nyon­ként. Hasz­no­sí­tá­sa tilos, az ország­ba való beho­za­ta­la is csak ter­mé­szet­vé­del­mi vagy köz­ér­de­ké­ből enge­dé­lyez­he­tő. A vád­lott ilyen enge­déllyel a 2.650.000 forint esz­mei érté­kű álla­tok beszál­lí­tá­sá­ra nem rendelkezett.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.