Főoldal » Hírek » Milyen az Eurojust-nál dolgozni?

Az Euro­just az EU tag­ál­la­mok ható­sá­gai közöt­ti igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dést segí­ti elő. Dr. Tóth Zsa­nett mb. főosztályvezető-helyettes és Dr. Sch­midt Gábor cso­port­ve­ze­tő ügyé­szek az Euro­just magyar kép­vi­se­le­té­nél dol­goz­tak Hágá­ban. A vide­ó­ban hágai mun­ká­juk kap­csán olyan ügyek­ről beszél­nek, ame­lyek­ben Magyar­or­szág is érin­tett volt és az Euro­just is aktív sze­re­pet vál­lalt.