Főoldal » Hírek » Minden jármű érdekelte a nógrádi fiatalt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves fia­tal ellen, aki elkö­töt­te neve­lő­ap­ja autó­ját, majd egy motor­ke­rék­párt is ellopott.

A vád sze­rint a 19 éves fiú - aki­nek jogo­sít­vá­nya sincs - 2022. júli­us 22-én, 16 óra­kor egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen a neve­lő­ap­ja sze­mély­gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát magá­hoz vette, majd a gép­jár­mű­vet a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül jog­ta­la­nul hasz­nál­ta, azzal elment Sal­gó­tar­ján­ba. Az autót végül az egyik áru­ház par­ko­ló­já­ban hagy­ta, mivel az akku­mu­lá­tor lemerült.

A mun­ka­hellyel vagy jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már elítélt vád­lott augusz­tus ele­jén falu­já­ban bement egy ingat­lan­ra, ahol a garázs ajta­ját kife­szí­tet­te és onnan eltu­laj­do­ní­tott egy motor­ke­rék­párt és egy lég­pus­kát 480.000 forint kárt okozva.

Az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat később a rend­őr­ség meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek visszaadta.

A fia­tal férfi koráb­ban már két ízben kapott köz­ér­de­kű munka bün­te­tést lopá­sért, most a jármű önké­nyes elvé­te­le és az üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re számíthat.

Ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.