Főoldal » Archív » Minden mozdíthatót, de leginkább a muskátlikat vitték a káli kerti tolvajok

Akna­fe­de­lek, kerék­pá­rok, kerti lám­pák, de főleg igény­te­len bal­kon­vi­rá­gok – mus­kát­lik és petú­ni­ák – ello­pá­sá­ra sza­ko­so­dott az a két káli fia­tal­em­ber, akik idén május­ban rend­sze­re­sen követ­tek el ilyen cse­lek­mé­nye­ket a lakó­he­lyü­kön, és az azzal szom­szé­dos Komp­olt köz­ség­ben. Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt soron kívül emelt vádat elle­nük.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a két elkö­ve­tő­vel szem­ben a bíró­ság még az érde­mi tár­gya­lás előtt ren­del­jen el nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sá­val biz­to­sí­tott házi őri­ze­tet.

Az ügyé­szi indít­vánnyal a bíró­ság egyet­ér­tett, így a vád­lot­tak jelen­leg már nin­cse­nek abban a hely­zet­ben, hogy foly­tat­has­sák a lopás­so­ro­za­tot, melyet az egyik, a 19 éves vád­lott kez­dett meg azzal, hogy 2017. május 7-re vir­ra­dó­an egy komp­ol­ti ház udva­rá­ról - ahová jog­ta­la­nul hatolt be - négy tő mus­kát­lit tulaj­do­ní­tott el. Nem sok­kal később a társa, a 21 éves vád­lott hat tő mus­kát­lit lopott egy másik falu­si por­tá­ról. A két tol­vaj később már együtt indult virá­gért, mely alkal­mak egyi­kén a fia­ta­labb elkö­ve­tő három cse­rép vaní­li­át, míg a másik eset­ben két cse­rép petú­ni­át vett magá­hoz egy-egy komp­ol­ti udvar­ról, miköz­ben idő­sebb társa az utcán figyelt, hogy le ne buk­ja­nak. A fia­ta­labb vád­lott ezen köz­ben Kál­ban is tevé­keny­ke­dett, ahol öt tő mus­kát­lit húzott ki egy kerti ágyás­ból.

A vád­lot­tak a két cse­rép petú­nia ello­pá­sa­kor ugyan­csak maguk­kal vit­ték a kerti víz­óra 40×40 cm-es akna­fe­de­lét is, majd ugyan­ezen éjje­len maguk­hoz vet­tek még egy akna­fe­dőt egy másik ház­ból. Ezek­kel nem jutot­tak messzi­re, mert a haza­fe­lé veze­tő úton - a köze­le­dő rend­őr­jár­őrt meg­lát­va - a nehéz fém­tár­gyat az árok­ba dob­ták, és ott­hagy­ták.

A két fér­fit az ügyész­ség mind­ezek mel­lett kerti solar lám­pák, és kerék­pá­rok ello­pá­sá­val is vádol­ja, össze­sen kilenc vád­pont­ban sorol­va fel az álta­luk elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést, míg bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fogház-büntetést szab­jon ki, továb­bá mind­ket­tő­jük ese­té­ben ren­del­jen el rész­le­ges vagyon­el­kob­zást.