Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Minden OLAF igazságügyi ajánlást nyomozás követ Magyarországon – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) 2023-as éves jelen­té­se sze­rint 2019 és 2023 között hazánk­ban OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás­sal érin­tett két ügy­ben vád­eme­lés, egy ügy­ben meg­szün­te­tés tör­tént. Tizen­öt eset­ben a nyo­mo­zás folya­mat­ban van, a nyo­mo­zást lezá­ró dön­tés még nem szü­le­tett meg. Min­den igaz­ság­ügyi aján­lás kap­csán nyo­mo­zás van Magyar­or­szá­gon.

Az OLAF 2023-as jelen­té­se Magyar­or­szág ese­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy 2019 és 2023 között OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás­sal érin­tett ügyek közül két eset­ben vád­eme­lés tör­tént, míg egy eset­ben a nyo­mo­zást meg­szün­tet­ték, ami 67%-os arányt jelent. Ez a szám kima­gas­ló ered­mény, hiszen az uniós vád­eme­lé­si átlag 37%. Tizen­öt ügy­ben a nem­ze­ti igaz­ság­ügyi ható­ság a dön­tést még nem hozta meg („deci­si­on pending”).

Ez utób­bi kate­gó­ria kap­csán egyes saj­tó­or­gá­nu­mok téves értel­me­zést adtak, és cik­ke­ik­ben a való­ság­nak nem meg­fe­le­lő állí­tá­sok szerepelnek. 

A magyar ügyész­ség – bár erre nincs tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­ge – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ren­del­ke­zé­se alap­ján az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa nyo­mán vala­mennyi eset­ben elren­de­li a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ja, és abban értékelik.

A jelen­tés­ben „függő dön­tés­ként” érté­kelt igaz­ság­ügyi aján­lá­sok ese­té­ben hazánk­ban min­den eset­ben nyo­mo­zás van folya­mat­ban. A „függő dön­tés” – a cik­kek­ben meg­je­len­tek­kel ellen­tét­ben – nem arra vonat­ko­zik, hogy az igaz­ság­ügyi aján­lás­ról magá­ról nem szü­le­tett dön­tés, hanem arra, hogy az igaz­ság­ügyi aján­lás­sal érin­tett nyo­mo­zás­ban még nem hoz­ták meg a végső dön­tést. Az OLAF jelen­té­se ennek meg­fe­le­lő­en tér ki arra, hogy azok­ban az ügyek­ben, ahol az igaz­ság­ügyi ható­ság dön­tött, mennyi volt a meg­szün­te­tés és mennyi a vádemelés.

Az OLAF 2023-ban össze­sen két igaz­ság­ügyi aján­lást tett a magyar ügyé­szi szer­ve­zet­nek. Az egyik aján­lás alap­ján a nyo­mo­zást elren­del­ték a magyar ható­sá­gok, a másik aján­lás már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban került fel­hasz­ná­lás­ra és értékelésre.

2023-ban három ügy­ben – ame­lyek­ben koráb­ban vád­eme­lés tör­tént - a bíró­sá­gok jog­erős, vád sze­rin­ti marasz­ta­ló íté­le­te­ket hoztak.

A magyar ügyész­ség és az OLAF szo­ro­san együtt­mű­kö­dik, mind veze­tői, mind szak­ér­tői szin­ten rend­sze­re­sek a talál­ko­zók. Az OLAF és a magyar ügyész­ség az eddi­gi kivá­ló együtt­mű­kö­dé­sét 2022 feb­ru­ár­já­ban mun­ka­meg­ál­la­po­dás for­má­já­ban is rögzítette.