Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mindent letarolt az ittas sofőr- fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki ittas­sá­ga foly­tán a fél utcát leta­rol­ta gép­ko­csi­já­val. 

A férfi 2018. ápri­li­sá­ban ittas álla­pot­ban vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját. Hala­dá­sa során az egyik pécsi utcá­ban az autó­já­val neki­üt­kö­zött egy vil­lany­osz­lop­nak, ami az ütkö­zés követ­kez­té­ben az úttest­re dőlt.

A sofőr az ütkö­zést köve­tő­en tovább­haj­tott, majd még ebben az utcá­ban a mere­dek part­ol­dal­ra fel­haj­tott, és az autó­val annak bal olda­lá­ra borult.

A csat­ta­nás hang­já­ra a kör­nyék­be­li lakók a hely­szín­re siet­tek és segít­sé­gük­kel a vád­lott a gép­ko­csit vissza­ál­lí­tot­ta kere­ke­i­re, majd azzal a hely­szín­ről elhaj­tott. A férfi a követ­ke­ző ház­nál letért az útról, és a jármű ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a kocsi­be­já­ró beton­sze­gé­lyé­nek vala­mint a ház előtt kira­kott műanyag szeméttárolóknak.

Az ütkö­zé­se­ket köve­tő­en a férfi tovább­haj­tott, laká­sá­ra ment, ahol őt a rend­őrök megtalálták.

A férfi a gép­jár­mű­vet ittas álla­pot­ban vezet­te, így cse­lek­mé­nye az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett köz­úti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.