Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Mindent megtettek a bűnös vagyongyarapítás érdekében – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás, költ­ség­ve­té­si csa­lás és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt 10 vád­lot­tal szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők az adó­zá­si sza­bá­lyo­kat kijátsz­va okoz­tak vagyo­ni hát­rányt a költségvetésnek.

A vád sze­rint két újszá­szi férfi még 2018-ban álla­po­dott meg egy buda­pes­ti szék­he­lyű, rako­dá­si tevé­keny­sé­get végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­vel abban, hogy a cég nagy­szá­mú mun­ka­vál­la­lót igény­lő tevé­keny­sé­gé­hez úgy biz­to­sít­ják a mun­ka­erőt, hogy az álta­luk irá­nyí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kon keresz­tül tény­le­ge­sen mun­ka­erőt köl­csö­nöz­tek, amit azon­ban vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­nek álcáztak.

A meg­ren­de­lő cég a mun­ka­erő­köl­csön­zés­re vonat­ko­zó adó­zá­si sza­bá­lyo­kat kijátsz­va nem val­lot­ta és nem fizet­te be az áfát, hanem a fik­tív vál­lal­ko­zói szer­ző­dés alap­ján kiál­lí­tott szám­lák áfa tar­tal­má­val a fize­ten­dő adó­ját csök­ken­tet­te. Az áfát a mun­ka­erőt köl­csön­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok sem fizet­ték meg, ők stró­man cégek által kiál­lí­tott továb­bi valót­lan szám­lák­kal csök­ken­tet­ték az áfá­ju­kat. A két férfi 2019–2021. évek­ben össze­sen 84 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek, amely rész­ben önkén­tes meg­té­rí­tés, rész­ben lefog­la­lás útján tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A mun­ka­erőt köl­csön­ző céget irá­nyí­tó újszá­szi férfi a saját cégét is meg­rö­vi­dí­tet­te, ugyan­is a meg­ren­de­lő­től szár­ma­zó bevé­tel­ből 126 mil­lió forin­tot elsik­kasz­tott, ebből fizet­te ki – az ügy­ben szin­tén vád­lott­ként sze­rep­lő – valót­lan szám­lá­kat kiál­lí­tó sze­mé­lye­ket és a cse­lek­mény­hez segít­sé­get nyúj­tó köny­ve­lőt. A férfi ezután több mint 52 mil­lió forin­tot jut­ta­tott az üzle­tet szer­ző, szin­tén újszá­szi lakos tár­sá­nak, aki­vel szem­ben pénz­mo­sás miatt is vádat emelt az ügyészség.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­ményt kiter­ve­lő két fér­fi­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, pénz­bün­te­tés­re, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, vagyon­el­kob­zás­ra, és gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­té­sé­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.