Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Mindent vitt a többszörös visszaeső – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint néhány hónap­pal azután, hogy sza­ba­dult a bör­tön­ből, lopás­so­ro­za­tot köve­tett e. Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­irat sze­rint a férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett sze­mély­ként 2022 janu­ár­já­ban sza­ba­dult, majd 2022. április-májusban ismét lopni kez­dett és több mint egy tucat sér­tet­tet káro­sí­tott meg a fővá­ros III., IV., VIII. és IX. kerületében.

Az elkö­ve­tő több­nyi­re gép­ko­csik abla­kát törte be vagy, ha nyit­va marad­tak, ezt hasz­nál­ta ki, a jár­mű­vek­ből ruhát, élel­mi­szert, mobil­te­le­font zsák­má­nyolt, azon­ban tele­ví­zi­ót és gör­desz­kát is szer­zett meg ily módon. A tol­vaj 2 gép­ko­csi­val el is haj­tott. Emel­lett a férfi egy óra szak­üz­le­tet is kifosz­tott, 53 alkat­rész­nek való, vala­mint tel­jes kar­órát lopott el.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, össze­sen 13 üzlet­sze­rű­en és más körül­mé­nyek alap­ján is minő­sü­lő lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel – 1 eset­ben kísér­let­tel – vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, illet­ve közel 2 mil­lió forint erejű jog­el­le­nes gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozza.

A bíró­ság 2023 novem­be­ré­re ter­ve­zi az elő­ké­szí­tő ülés tar­tá­sát, a kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a vád­eme­lés után is fenntartotta.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az egyik gép­ko­csi mellé par­kol saját jár­mű­vé­vel, majd betö­ri a kisze­melt autó abla­kát, bemá­szik és kipa­kol­ja zsákmányát.